Skjetten Sportsklubb AIL

Lov for Ail Skjetten Sportsklubb

stiftet 03.05.1967.
 
Sist endret 17.02.2022 i henhold til Lovnorm for idrettslag tilpasset allianseidrettslag vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021.
 
 
§ 1       Formål
 
Allianseidrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 
§ 2       Organisasjon
 
(1)        Allianseidrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Allianseidrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Skjetten Fotball, SSK Skjetten Basketball, SSK Skjetten Volleyball og SSK Skjetten Håndball. For regler om idrettslagsallianser, gjelder NIFs lov § 10-7.
 
(2)        Allianseidrettslaget er medlem av Norges Svømmeforbund.  For regler om allianseidrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).
 
(3)        Allianseidrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Viken idrettskrets og Lillestrøm idrettsråd.
 
(4)        For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).
 
(5)        For regler om allianseidrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.
 
§ 3       Medlemmer
 
(1)            For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.
 
(2)            For allianseidrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler.
 
§ 4       Kjønnsfordeling
 
For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.
 
§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
 
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.
 
§ 6       Inhabilitet
 
For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8. 
 
§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
 
For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.
 
§ 8       Refusjon av utgifter og godtgjørelse
 
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.
 
§ 9       Regnskap og revisjon mv.
 
For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.
 
§ 10     Årsmøtet
 
(1)            Årsmøtet er allianseidrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 
(2)            Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.  
 
(3)            Årsmøtets oppgaver:
 
1.     Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2.     Velge dirigent(er)
3.     Velge protokollfører(e)
4.     Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5.     Godkjenne forretningsorden
6.     Godkjenne innkallingen
7.     Godkjenne saklisten       
8.     Behandle allianseidrettslagets årsberetning
9.     Behandle
a.     allianseidrettslagets regnskap
b.     styrets økonomiske beretning
c.     kontrollutvalgets beretning
d.     eventuell beretning fra engasjert revisor
10.  Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste             
11.  Fastsette
a.     medlemskontingent på minst kr 50
b.     eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
12.  Vedta allianseidrettslagets budsjett
13.  Behandle allianseidrettslagets organisasjonsplan
14.  Velge:
a.     Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
b.     Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
c.     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd allianseidrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
d.     Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem
e.     Eventuelt øvrige valg i henhold til allianseidrettslagets organisasjonsplan
 
15.  Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere allianseidrettslagets regnskap.
 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
 
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.
 
(4)            For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov
§ 2-19.
 
§ 11     Allianseidrettslagets styre
 
(1)        Allianseidrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer allianseidrettslaget utad.
 
(2)        Styret er allianseidrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.
 
(3)        Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av allianseidrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:
–       at allianseidrettslagets formål ivaretas
–       forsvarlig organisering av allianseidrettslagets virksomhet og økonomistyring
–       at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, allianseidrettslagets lov og årsmøtets vedtak
–       registrere opplysninger iht. § 3 (2)
–       at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom allianseidrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
–       at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom allianseidrettslaget organiserer barneidrett
 
(4)        Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.
           
(5)        Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
 
(6)        Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.
 
§ 12     Kontrollutvalg, valgkomité
 
(1)        For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.
 
(2)        For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.
 
§ 13     Grupper
 
(1)        Allianseidrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av allianseidrettslagets organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2).
 
(2)        Dersom allianseidrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
 
a)         Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
b)         Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og foreslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.  
c)         Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d)         Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.
 
(3)        Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte allianseidrettslaget uten fullmakt fra styret.
 
§ 14     Lovendring
 
For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.
 
 § 15     Oppløsning, utmelding mv.
 
(1)            Allianseidrettslaget kan vedta oppløsning:
a.     ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
b.     ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.
En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at allianseidrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før allianseidrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.
 
(2)        Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av allianseidrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.
 
(3)        For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.
 
(4)        Ved utmelding eller tap av medlemskap skal allianseidrettslagets eiendeler opparbeidet som en direkte følge av allianseidrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller allianseidrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.